flag
Jwani srusht
AKO
Lazhen
ArSh
Awara
Tomass
Baran
Sherko